خانم دکتر رحیمه پورخاندانی گروه ریاضی محض

پردیس دکتر جعفر یزدی مقدم

دکتر رضا سهیلی فر گروه مکانیک

دکتر غلامحسین غلامی گروه مرمت

دکتر مرتضی رضایی گروه برق

دکتر جواد سلمان زاده گروه علوم قرآنی

دکتر سمیه خاتمی  گروه معارف اسلامی

دکتر زیدآبادی  گروه تربیت بدنی

دکتر امینه محبی امین  گروه علوم تربیتی

دکتر مهدی زنگنه  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

دکتر محمد زیرک گروه فیزیک

دکتر احسان اسماعیل نژاد  گروه مهندسی نفت