چهل و دومین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)

سیزدهم لغایت بیست و پنجم خرداد ماه ۱۴۰۲

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)