همزمان با روز خبرنگار انجام شد:

 مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه توسط دانشگاه حکیم سبزواری با حضور هیات رئیسه

 

 

 در این دیدار صمیمی پس از گزارش مختصر ریاست دانشگاه، خبرنگاران و هیات رئیسه در خصوص مسایل و دغدغه های مشترک گفتگو کردند.