دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۴۰۲ به روایت فصل ها /فصلنامه دانشگاه حکیم سبزواری

جهت مشاهده فایل هر فصل نامه بر روی لینک ها کلیک کنید

 فصلنامه بهار(سی و جهارمین شماره)
https://cloud.hsu.ac.ir/s/Gz8i3szkqKsx87J

فصلنامه تابستان(سی و پنجمین شماره)

https://cloud.hsu.ac.ir/s/69KYyKXBiL2b4Fk

فصلنامه  پاییز(سی و ششمین شماره)

https://cloud.hsu.ac.ir/s/wPkA79Mb3DqG8Tr

فصلنامه زمستان(سی و هفتمین شماره)

https://cloud.hsu.ac.ir/s/QsZHab6Jfw25qfb