تقدیر و تشکر شورای اندیشه ورز بانوان دانشگاه از ریاست محترم دانشگاه به منظور انتصاب خانم دکتر نصری

شورای اندیشه ورز بانوان دانشگاه حکیم سبزواری که متشکل از نمایندگان بانوان در بخش های مختلف اداری و اجرایی می باشد ، در پیامی از انتصاب بجا و شایسته خانم دکتر صدیقه نصری در سمت مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه توسط ریاست محترم دانشگاه،آقای دکتر اسدی که همواره در جهت ارتقاء امور بانوان زحمات بسیاری را کشیده و تلاش نموده اند، قدردانی نموده و حضور بانوان فرهیخته را در بخش های مختلف مدیریتی موجب پیشبرد بهتر اهداف آن مجموعه می داند .