پنجاهمین کرسی علمی ترویجی

عنوان: بررسی ادبی-‏ روانشناختی امثال و حکم فارسی و سلسله مراتب نیازهای آدمی مبتنی بر هرم مازلو

 

ارئه دهنده: دکتر مهدی رحیمی؛ استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

 

ناقد اول: دکتر هادی یاوری؛ استادیار دانشگاه نیشابور

ناقد دوم: دکتر میلاد جعفرپور؛ استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

 

مدیر جلسه: دکتر حسن دلبری؛ دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

 

زمان: دوشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۲-۱۳:۳۰

مکان: دانشکده ریاضی تالار دکتر علوی

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4