دانشگاه حکیم سبزواری از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج کشورِ غیرِشاغل در موضوعات مشخص شده در پیوست، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴۱۴۰۳ پژوهشگر پسادکتری می پذیرد. جهت اطلاع از شرایط فراخوان و آیین نامه بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

فراخوان پسادکتري تيرماه۱۴۰۳ ( کلیک کنید)

آيين نامه پسادکتري (۱)۱۴۰۳ ((کلیک کنید)