دکتر رضا طیبی استاد تمام گروه شیمی، دکتر مجتبی لزگی نظرگاه دانشیارگروه عمران، دکتر مهدی بقایری دانشیارگروه شیمی، دکتر امیرحسن امیری دانشیار گروه شیمی، دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد دانشیار گروه فیزیک و دکتر بهروز ملکی دانشیار گروه شیمی، اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری هستند که در لیست محققان برتر دنیا که توسط دانشگاه استنفورد منتشر شده است، قرار گرفته اند.