فرایند و گردش کار   

.

  1. مدارک مورد نیاز جهت ارائه به فایل راهنمادبیرخانه هیأت ممیزه
  2. اهم مطالب پرونده ی ارتقا به مرتبه علمي دانشياری و استادی 
  3. خلاصه پرونده ارتقاء
  4. فرم وتویی
  5. كاربرگ ب4 ( لطفا پرینت و جایگزکاربرگ ب4ین کاربرگ ب 4 شناسنامه علمی گردد)
  6. کتاب آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی- مصوب اسفند94
  7. شیوه نامه اجرایی ارتقاء
  8. گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی
  9. گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی پژوهشی
  10. فرم احتساب سنوات