انتصابات جدید
ابقاء “نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه” 
ابقاء “نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه” 

با حکم رئیس دانشگاه دکتر رسول زیدآبادی به مدت دو سال دیگر به عنوان "نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه" ابقاء شد. ...

انتصاب مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی

با حکم رئیس دانشگاه دکتر مرتضی جعفرزاده به عنوان مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی"  منصوب شد.  متن حکم بدین شرح است:...

انتصاب “مدیر گروه آموزشی علوم نوین مهندسی و مهندسی صنایع”

با حکم رئیس دانشگاه دکتر جعفر یزدی مقدم به عنوان "مدیر گروه آموزشی علوم نوین مهندسی و مهندسی صنایع" منصوب...

انتصاب “مدیر گروه آموزشی مهندسی و فناوری اطلاعات”

با حکم رئیس دانشگاه دکتر داود ذبیح زاده خواجوی به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی و فناوری اطلاعات" پردیس فناوری...

انتصاب مشاور فرهنگی جوان رئیس در دانشگاه حکیم سبزواری

با حکم رئیس دانشگاه آقای میلاد نظری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه دانشگاه حکیم سبزواریبه عنوان "مشاور فرهنگی جوان...

ابقا رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعی

با حکم رئیس دانشگاه دکتر مهدی زارعی به مدت یک سال در سمت "رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعی" دانشگاه  ابقاء...

انتصاب”سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی”

با حکم رئیس دانشگاه دکتر زهرا جمشیدی به عنوان" سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی" منصوب شد.  متن حکم بدین شرح...

انتصاب “سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی”

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر اصغر مولوی نافچی به عنوان "سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی" منصوب شد. متن...

انتصاب” مشاور بین‌الملل حوزه ریاست دانشگاه حکیم سبزواری”

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حسین حسین آبادی مدیر منابع انسانی جامعه المصطفی العالمیه مشهد را به عنوان "مشاور بین‌الملل...

انتصاب “رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی”

با حکم رئیس دانشگاه دکتر علی صادقی منش به عنوان "رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی" دانشگاه منصوب شد....