انتصابات جدید
انتصاب مدیر گروه آموزشی مدیریت و فیزیولوژی ورزش

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر علی بنسبردی به عنوان "مدیر گروه آموزشی مدیریت و فیزیولوژی ورزش"دانشکده علوم ورزشی منصوب شد. متن...

انتصاب سرپرست گروه آموزشی مهندسی پلیمر

با حکم رئیس دانشگاه دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی به عنوان "سرپرست گروه آموزشی مهندسی پلیمر" منصوب شد. متن این حکم بدین...

انتصاب مدیر گروه آموزشی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر عبدالرضا کاشکی به عنوان "مدیر گروه آموزشی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی" منصوب شد....

انتصاب مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث و تاریخ تمدن ملل اسلامی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه،دکتر یعقوب تابش به عنوان "مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث و تاریخ تمدن ملل...

انتصاب مدیر گروه آموزشی مرمت و حفظ آثار بناهای تاریخی

با حکم رئیس دانشگاه دکتر زینب مرادی عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی مرمت و حفظ آثار بناهای تاریخی به...

انتصاب مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

با حکم رئیس دانشگاه خانم مهندس زهره فصیح فر عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر به عنوان "مدیر گروه آموزشی مهندسی...

انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور خیّرین

طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه، همکار گرامی دکتر محمدابراهیم رحیم زاده به عنوان  "مشاور رئیس دانشگاه در امور خیّرین"...

انتصاب مدیرگروه ریاضی محض
انتصاب مدیرگروه ریاضی محض

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر مهدی وطن دوست عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه به عنوان "مدیر...

انتصاب”مدیر گروه حقوق”

با حکم رئیس دانشگاه، آقای علی اکبر حکم آبادی عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی حقوق دانشگاه به عنوان "مدیر...

انتصاب مدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مهدی زنگنه عضو هیات علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و روستایی به...