انتصابات جدید
ابقاء مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

با حکم رئیس دانشگاه دکتر مصطفی مهدوی آرا در سمت "مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب" ابقا شد. متن حکم...

انتصاب مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر حسین شاهرخی به عنوان مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی" منصوب شد.  متن حکم بدین شرح...

ابقا رئیس دانشکده جغرافیا

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر حامد ادب در سمت”رئیس دانشکده جغرافیا” ابقاء شد. متن حکم بدین شرح است:...

انتصاب”مدیرگروه آموزشی سنجش از دور و GIS “

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر مصطفی دستورانی به عنوان "مدیرگروه آموزشی سنجش از دور و GIS "منصوب شد. متن حکم بدین شرح...

انتصاب”رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی”

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر رسول زیدآبادی به عنوان "رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی" منصوب شد. متن حکم بدین شرح...

از سوی وزیر علوم صورت گرفت: انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان”رئیس کارگروه هیئت علمی، هیئت عالی تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات

با حکم دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، دکتر مجید صادق نژاد نائینی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه حکیم...

ابقای رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر غلامحسین غلامی در سمت"رئیس دانشکده معماری و شهرسازی" ابقاء شد. متن حکم بدین شرح...

انتصاب سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی
انتصاب سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی

با حکم رئیس دانشگاه دکتر حسین شاهرخی به عنوان "سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی" منصوب شد.  متن حکم بدین شرح است:  جناب...

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو و دبیر کارگروه ساماندهی اسناد راهبردی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم

با حکم مشاور وزیر در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی  دکتر ریحانه صباغ زاده عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری...

ابقای “مدیرگروه آموزشی محیط زیست” 

با حکم رئیس دانشگاه دکتر مجتبی هادوی فر به مدت یک‌سال دیگر در سمت"مدیرگروه آموزشی محیط زیست"  ابقاء شد. متن حکم...