انتصابات
انتصاب “رئیس گروه نوآوری،کارآفرینی و استعدادهای درخشان”

 طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر علی برزنونی عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی محض به عنوان "رئیس گروه نوآوری،کارآفرینی...

انتصاب ” معاون پژوهش و فناوری ” دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر علی خوش سیما عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی نفت به عنوان "معاون...

انتصاب “مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی” 

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر صدیقه نصری فخرداود عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی به عنوان...

انتصاب “مدیرگروه آموزشی زبان انگلیسی”
انتصاب “مدیرگروه آموزشی زبان انگلیسی”

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر اصغر مولوی نافچی به عنوان “مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی” منصوب شد

مراسم تکریم رئیس سابق و معارفه رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد

آیین تکریم دکتر امیرحسین کیذوری رئیس سابق و معارفه دکتر احمد خواجه ایم رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی...

ابقاء “نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه” 
ابقاء “نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه” 

با حکم رئیس دانشگاه دکتر رسول زیدآبادی به مدت دو سال دیگر به عنوان "نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه" ابقاء شد. ...

انتصاب مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی

با حکم رئیس دانشگاه دکتر مرتضی جعفرزاده به عنوان مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی"  منصوب شد.  متن حکم بدین شرح است:...

انتصاب “مدیر گروه آموزشی علوم نوین مهندسی و مهندسی صنایع”

با حکم رئیس دانشگاه دکتر جعفر یزدی مقدم به عنوان "مدیر گروه آموزشی علوم نوین مهندسی و مهندسی صنایع" منصوب...

انتصاب “مدیر گروه آموزشی مهندسی و فناوری اطلاعات”

با حکم رئیس دانشگاه دکتر داود ذبیح زاده خواجوی به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی و فناوری اطلاعات" پردیس فناوری...

انتصاب مشاور فرهنگی جوان رئیس در دانشگاه حکیم سبزواری

با حکم رئیس دانشگاه آقای میلاد نظری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه دانشگاه حکیم سبزواریبه عنوان "مشاور فرهنگی جوان...