انتصابات
انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور خیّرین

طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه، همکار گرامی دکتر محمدابراهیم رحیم زاده به عنوان  "مشاور رئیس دانشگاه در امور خیّرین"...

انتصاب مدیرگروه ریاضی محض
انتصاب مدیرگروه ریاضی محض

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر مهدی وطن دوست عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه به عنوان "مدیر...

انتصاب”مدیر گروه حقوق”

با حکم رئیس دانشگاه، آقای علی اکبر حکم آبادی عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی حقوق دانشگاه به عنوان "مدیر...

انتصاب مدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مهدی زنگنه عضو هیات علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و روستایی به...

انتصاب سرپرست دانشکده معماری و شهرسازی

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر غلامحسین غلامی عضو هیات علمی گروه آموزشی مرمت به عنوان  "سرپرست دانشکده معماری و شهرسازی" دانشگاه ...

انتصاب سرپرست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر حامد ادب، دانشیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به...

انتصاب”مدیر گروه آموزشی آمار”

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مهدی مهدی زاده عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی آمار به عنوان "مدیر...

انتصاب”رئیس گروه ارتباط با جامعه و صنعت” دانشگاه

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر محمدجواد صفایی، استادیار محترم گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی به عنوان...

ابقای “معاون آموزشی”

با حکم رئیس دانشگاه دکتر رضا طیبی معاون محترم آموزشی و استادتمام دانشکده علوم پایه در مسئولیت "معاون آموزشی" دانشگاه ابقاء شد....

انتصاب “مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی”

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر حسن دلبری دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی به عنوان "مدیریت گروه آموزشی...