خبرنامه فصلی برمدار افتخار
خبرنامه زمستان ۹۹
خبرنامه زمستان ۹۹

خبرنامه تابستان ۹۹

خبرنامه بهار ۹۹

خبرنامه زمستان ۹۸
خبرنامه زمستان ۹۸

خبرنامه پاییز ۹۸ (برمدار افتخار) دانشگاه منتشر شد

شماره نوزدهم خبرنامه پاییز ماه 1398 دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد. جهت مشاهده و دریافت خبرنامه کلیک کنید.

خبرنامه تابستان ۹۸
خبرنامه تابستان ۹۸

خبرنامه بهار ۹۸

خبرنامه زمستان ۹۷
خبرنامه زمستان ۹۷

خبرنامه پاییز ۹۷
خبرنامه پاییز ۹۷

خبرنامه تابستان ۹۷
خبرنامه تابستان ۹۷