ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان در دانشگاه حکیم سبزواری

ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود

مهلت ثبت نام اینترنتی تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ تمدید شد.

 جهت ورود به هر قسمت بر روی آیکون مورد نظر کلیک کنید