دکتر جواد حدادنیا رئیس محترم دانشگاه، در حکمی جناب آقای دکتر رحیم ایلدرآبادی را به عنوان مدیر جدید “مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه” دانشگاه منصوب کرد.

حکم رئیس دانشگاه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر رحیم ایلدرآبادی

استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق

با سلام

       احتراماً نظر به مراتب تعهد و تخصص جناب عالی و همچنین پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی، به عنوان “مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه” به مدت دو سال منصوب می گردید.

  امید است با اتکال به عنایات پروردگار متعال و همکاری اعضای محترم هیات علمی و در سایه تلاش های برنامه محور در جهت فرهنگسازی و ترویج و ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های کارآفرینانه و افزایش سهم ارتباط علمی دانشگاه با جامعه و تولید ثروت از فعالیت های پژوهشی براساس شرح وظایف  موفق باشید.

شایسته است نظر به اهمیت ارتباط علمی دانشگاه با جامعه در خصوص تسهیل امور مربوطه حداکثر توان خود را بکار برید و بر اساس سند راهبردی داشگاه مصوب ۱۳۹۴ اقدامات خود را به انجام برسانید. از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستارم.

جواد حدادنیا

رییس دانشگاه