داره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
مدیراداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات دانشگاه خبر داد:تلاش و برنامه ریزی در جهت بهینه کردن مصرف انرژی در دانشگاه

مدیراداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات دانشگاه گفت: با توجه به نام گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی،...