دانشگاه تورین ایتالیا
با حضور اساتید دانشگاه تورین ایتالیا:نخستین دانشجوی دکتری مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا فارغ التحصیل می شود

مدیر گروه  فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری گفت: محمد فدوی مزینانی با دفاع از رساله پایان نامه خود به عنوان  نخستین...

سخنرانی علمی اساتید دانشگاه تورین ایتالیا در دانشکده علوم پایه

سخنرانی علمی عنوان: تکنیک های نوین پرتو درمانی نام سخنرانها پرفسور Prof Roberto Cirio , Prof Amedeo Stiano تاریخ سخنرانی...

دانشجوی دکترای مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا بر بام بلندترین قله رشته کوه آلپ

محمد فدوی مزینانی، دانشجوی دکترای مشترک رشته فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا  موفق به فتح قله مون بلان،...