دانشگاه معین
سال۹۵، سال درخشش دانشگاه حکیم سبزواری در کشور

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری : سال ۹۵ در تمامی عرصه های علمی، آموزشی و فرهنگی سالی درخشان و پرفروغ  برای...

دانشگاه حکیم سبزواری در طرح آمایش آموزش عالی به عنوان دانشگاه معین منطقه ۹ کشور معرفی شد

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از انتخاب این دانشگاه به عنوان دانشگاه معین منطقه ۹ کشور در طرح آمایش آموزش عالی وزارت...