دانشگاه کالیاری ایتالیا(The University of Cagliari)
دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها: گزارشی از فرصت مطالعاتی دکتر حسینی کاخک دانشگاه کالیاری ایتالیا(The University of Cagliari)

اهمیت مراودات و مبادلات آکادمیک و علمی در دوران جهانی شدن و ارتباطات نزدیک میان کشورها و جوامع بر کسی...