دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی سیمان و افق پیش
دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی سیمان و افق پیش رو با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در سالن همایش های رازی افتتاح شد

دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی سیمان و افق پیش رو با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری صبح امروز...