دکترعلیرضا انتظاری
پارک مطالعه دانشجو؛ در راستای طراوت بخشی به محیط مطالعه ی دانشجویی

معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در بازدید ازچگونگی پیشرفت عملیات فضاسازی پارک مطالعه دانشجو گفت: پارک مطالعه دانشجو، در راستای...

معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری مسئول ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شد

معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری مسئول ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه شد....