دکتر بهرام سیاوش پور
مصاحبه با معاون اداری و مالی در خصوص پروژه ی عمرانی طرح توسعه دانشکده علوم پایه

مصاحبه با معاون اداری و مالی دانشگاه در خصوص پروژه های عمرانی بخش دوم: پروژه‌ی طرح توسعه دانشکده علوم پایه...

با تکمیل و ساخت پروژه خوابگاه دانشجویی،۳۵۰۰مترمربع تا سال ۹۸به فضای خوابگاههای دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری افزوده می شود

معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری گفت : با تکمیل و ساخت پروژه خوابگاه دانشجویی ۳۵۰۰ متر مربع  به...

عملیات اجرایی دو پروژه عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد

معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به برگزاری دو مناقصه برای طرح های عمرانی این دانشگاه گفت:...

احکام جدید
احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، عضویت آقایان: حسین سحرخیز، معاون عمرانی دانشگاه، دکتر حسین بخشی، مدیر طرح های...