دکتر حسینی کاخک
کتاب مرگ ناگهانی در ورزش توسط دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری تالیف شد/ تقدیم ارزش معنوی کتاب به دکتر حامدی نیا، استاد فقید دانشگاه حکیم سبزواری

کتاب مرگ ناگهانی در ورزش توسط دکتر سید علیرضا حسینی کاخک دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری و اکرم شریفی مقدم، دانشجوی...

دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها: گزارشی از فرصت مطالعاتی دکتر حسینی کاخک دانشگاه کالیاری ایتالیا(The University of Cagliari)

اهمیت مراودات و مبادلات آکادمیک و علمی در دوران جهانی شدن و ارتباطات نزدیک میان کشورها و جوامع بر کسی...