دکتر حسین اصغر رهنما
چاپ مقالۀ دانشجوی دکتری گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال بین المللی

مقالۀ  محقق دورۀ دکتری دانشگاه حکیم سبزواری با راهنمایی دکتر حسین اصغر رهنما و دکتر علی اصغر مولوی در ژورنال...

چاپ مقاله تحقیقاتی دانشیار گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

مقاله دانشیار و عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری در مورد محاسبه خواص ترمو الکتریکی ترکیبات کال کوپرایت...