دکتر سید محمد کاظم علوی
کرسی علمی‌-ترویجی با موضوع فلسفی «خاستگاه مسئله تشکیک وجود» در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

سومین کرسی علمی‌-ترویجی دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان «خاستگاه مسئله تشکیک وجود» در روز دوشنبه ۲۸/ ۳/ ۹۷...

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد: حکیم سبزواری به عنوان خاتم الفلاسفه شناخته می شود/ بازتاب بین المللی حکیم سبزواری بسیار قوی است

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد:  حکیم سبزواری به عنوان خاتم الفلاسفه  شناخته می شود/ بازتاب بین المللی...