دکتر علی تسنیمی
همایش علمی بزرگداشت بیهقی در سه بخش به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

به مناسبت اول آبان روز بزرگداشت بیهقی، هشتمین همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی با همکاری نهادهای مختلف شهرستان در سبزوار در...

دسترسی دانشجویان و اعضای هیات علمی به کتاب های مجموعه الکترونیکی نور امکان پذیر شد

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری گفت : با پیگیری کتابخانه مرکزی و خرید کتاب های مجموعه الکترونیکی نور ،...

احکام جدید
احکام جدید

احکام صادره از طرف ریاست دانشگاه به شرح ذیل می باشد: سرکار خانم دکتر رؤیا عسکری، استادیار و عضو محترم هیات...