دکتر علی رضا انتظاری
برگزاری اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی دانشگاه ها و موسسات عالی شهرستان سبزوار/ دانشگاه حکیم سبزواری، به عنوان دانشگاه ناظر بر خوابگاههای غیر دولتی شهرستان انتخاب شد

در اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی دانشگاه ها و موسسات عالی شهرستان سبزوارکه به میزبانی...