دکتر محمد جواد دهقانی
دکتردهقانی رسماً حمایت پایگاه استنادی جهان اسلام را از کنگره سربداران اعلام نمود.

دکتر دهقانی، رئیس پایگاه استنادی جهان اسلام و مرکز منطقه ای علم و فناوری در ادامه حضور خود در دانشگاه...

کارگاه ارتقاء سطح کیفیت و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با حضور رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

کارگاه ارتقاء سطح کیفیت و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با حضور و سخنرانی دکتر محمد جواد دهقانی،...