رئیس دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد: حکیم سبزواری به عنوان خاتم الفلاسفه شناخته می شود/ بازتاب بین المللی حکیم سبزواری بسیار قوی است

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد:  حکیم سبزواری به عنوان خاتم الفلاسفه  شناخته می شود/ بازتاب بین المللی...