رونمایی
شرکت مسئولین و مهمانان کنگره بین المللی سربداران در نماز جمعه سبزوار

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر کنگره بین المللی سربداران به همراه مسئولین برگزاری و جمعی از مهمانان خارجی و...