سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
بازتاب گسترده پیام معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی به کنگره سربداران در رسانه های خبری کشور

مسعود سلطانی فر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با صدور پیامی به کنگره...

برگزاری کنگره سربداران تاثیرات فرهنگی مهمی برای شهرستان سبزوار خواهد داشت

مسعود سلطانی فر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با صدور پیامی به کنگره...