سخنرانی
سخنرانی آینده کاری پس از دانش آموختگی

سخنرانی آینده کاری پس از دانش آموختگی ویژه ی دانشجویان   سخنران: دکتر علی ابراهیم نژاد دکتری مالی از دانشگاه...

سخنرانی علمی با موضوع "چالش های محیط زیست ایران با تاکید بر خراسان"

گروه محیط زیست با همکاری انجمن محیط زیست برگزار می کند: سخنرانی علمی چالش های محیط زیست ایران با تاکید بر...

سخنرانی علمی با موضوع "چالش های محیط زیست ایران با تاکید بر خراسان"

گروه محیط زیست با همکاری انجمن محیط زیست برگزار می کند: سخنرانی علمی چالش های محیط زیست ایران با تاکید بر...

سخنرانی علمی با موضوع “چالش های محیط زیست ایران با تاکید بر خراسان”

گروه محیط زیست با همکاری انجمن محیط زیست برگزار می کند: سخنرانی علمی چالش های محیط زیست ایران با تاکید بر...

سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی از از شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا The European Spallation Source با موضوع ” شتاب دهنده ی ESS اروپا”

سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی از موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا  The European Spallation Source (ESS) با موضوع: "شتاب دهندۀ ESS"...

سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی از از شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا The European Spallation Source با موضوع " شتاب دهنده ی ESS اروپا"

سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی از موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا  The European Spallation Source (ESS) با موضوع: "شتاب دهندۀ ESS"...

نشست علمی
برگزاری سخنرانی های علمی توسط دانشکده الهیات

برگزاری نشست علمی "ساختار نظریه تکامل زیستی " با همکاری انجمن های علمی فلسفه و حکمت اسلامی و زیست شناسی...

برگزاری سخنرانی علمی توسط گروه شیمی دانشگاه
برگزاری سخنرانی علمی توسط گروه شیمی دانشگاه

سخنرانی پروفسور ریچارد آلن لارسن (Richard Allen Laursen) استاد گروه شیمی دانشگاه بوستون آمریکا که به دعوت گروه شیمی دانشگاه...