سرپرست انجمن دارت کشور
سرپرست انجمن دارت کشور عنوان کرد: اردوی تیم ملی دارت در دانشگاه حکیم سبزواری یکی از کاملترین اردوهای تیم ملی دارت است

سرپرست تیم ملی دارت کشور با اشاره به امکانات و حسن میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: با توجه به امکانات...