علی قربانپور دشتکی
جایی برای تربیت بهترین‌ها؛ گفتگویی در خصوص موفقیت دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری در کسب رتبه های برتر کارشناسی ارشد ۹۶

 جایی برای تربیت بهترین‌ها آنچه مردم به نام سیاست و مسائل سیاسی می‌شناسند با سیاست به مفهومی که در رشته...