مجلات ۱۰ درصد برتر
چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبرJournal of Cleaner Production جزو مجلات ۱۰ درصد برتر دنیا در زمینه علوم محیطی

 مقاله دکتر احسان امیری راد، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، با عنوان Introducing a novel optimized...