مدیریت ارتباط با صنعت و دانشگاه
با نوآوری در مدیریت ارتباط با صنعت و دانشگاه صورت گرفت: دفتر دانشگاه حکیم سبزواری در شرکت ماشین های الکتریکی جوین(جمکو)افتتاح شد

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در راستای ارتباط موثر بین...