مدیر امور بین الملل و روابط عمومی
استقرار صندوق های ثابت رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر برای نخستین بار در دانشگاه حکیم سبزواری

استقرار صندوق های  ثابت رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در دانشگاه حکیم سبزواری برای نخستین بار. به منظور...