مدیر تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات دانشگاه
نوسازی، بهینه سازی و تجهیز محیط های دانشگاه به تکنولوژی روز، اهم فعالیت های مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات در تابستان ۹۵

مدیر تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات دانشگاه اهم فعالیت های صورت گرفته توسط این مدیریت را در تابستان ۹۵...