مدیر گروه
با مدیران گروه: قسمت چهارم – گروه ریاضی محض

 بی شک گروه های آموزشی در دانشگاه ها نقش محوری در ارتقای کیفیت  علمی و پژوهشی تحقق اهداف آموزش عالی...

بررسی عملکرد یکساله گروه های آموزشی دانشگاه – قسمت اول: گروه آموزشی شیمی

بی شک گروه های آموزشی در دانشگاه ها نقش محوری در ارتقای کیفیت  علمی و پژوهشی تحقق اهداف آموزش عالی...

ابلاغ مدیر گروه جدید علوم تربیتی
ابلاغ مدیر گروه جدید علوم تربیتی

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسن نودهی، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی به مدت دو...