معارفه رياست جديد،اعضاي شوراي دانشگاه
معارفه رياست جديد در جمع اعضاي شوراي دانشگاه
معارفه رياست جديد در جمع اعضاي شوراي دانشگاه

با حضور اعضاي شوراي دانشگاه، مراسم معارفه دکتر جواد حدادنيا، به عنوان سرپرست جديد دانشگاه و همچنين توديع و تکريم...