معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قدردانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دانشگاه حکیم سبزواری جهت مدیریت شایسته در راستای توسعه زیرساخت ها و پیشرفت شگرف علمی، آموزشی و عمرانی

قدردانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دانشگاه حکیم سبزواری جهت مدیریت شایسته در راستای توسعه زیرساخت ها و...