مقاله نویسی
برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی
برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

به درخواست دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی و مساعدت مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، کارگاه مقاله نویسی با...