مقاله پژوهشی
چاپ مقاله دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی شهری دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

مقاله با  IF:۹.۷۸ توسط دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی شهری دانشگاه حکیم سبزواری، در مجله معتبر بین المللی چاپ...

دو مقاله استاد دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال های معتبر بین المللی چاپ شد

دو مقاله پژوهشی دکتر مجتبی هادوی فر عضو هیات علمی گروه تکنولوژی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال های...