مهندسی نفت
انتشار مقاله مشترک اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی و دانشگاه شیراز در دومین ژورنال برتر دنیا در زمینه مهندسی نفت

مقاله پژوهشی نگارش شده مشترک توسط اساتید دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی مهندس سید حسن حجی آبادی، دکتر علی صنعتی...