نشست شبکه روسای دانشگاه های جامع خراسان رضوی
نشست شبکه روسای دانشگاه های جامع خراسان رضوی با حضور استاندار در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

بیست و ششمین نشست روسای دانشگاه های شبکه دانشگاه های جامع استان با حضور استاندار خراسان رضوی و به میزبانی...