نشست علمی
نشست علمی" شعر انقلاب و جایگاه حمید سبزواری در آن" در دانشگاه حکیم سبزورای برگزار می شود

نشست علمی " شعر انقلاب و جایگاه حمید سبزواری در آن" همزمان با مراسم نخستین سالگرد حمید سبزواری ۲۲ خرداد...

نشست علمی" شعر انقلاب و جایگاه حمید سبزواری در آن" در دانشگاه حکیم سبزورای برگزار می شود

نشست علمی " شعر انقلاب و جایگاه حمید سبزواری در آن" همزمان با مراسم نخستین سالگرد حمید سبزواری ۲۲ خرداد...

نشست علمی” شعر انقلاب و جایگاه حمید سبزواری در آن” در دانشگاه حکیم سبزورای برگزار می شود

نشست علمی " شعر انقلاب و جایگاه حمید سبزواری در آن" همزمان با مراسم نخستین سالگرد حمید سبزواری ۲۲ خرداد...

نهمین نشست علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی برگزار شد.

نهمین نشست علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی  با عنوان "واکاوی عوامل دگرگونی بافت های فرهنگی-تاریخی (نمونه موردی اردستان) "توسط ...