نشست هم انديشي اساتيد
برگزاري نشست هم انديشي اساتيد
برگزاري نشست هم انديشي اساتيد

با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و همکاری شورای هم اندیشی اعضاي هيأت علمي، نشست هم اندیشی...