همایش دانشگاه تکنولوژی و توسعه ملی دانشگاه حکیم سبزواری
چهارمین همایش دانشگاه تکنولوژی و توسعه ملی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

به مناسبت روز مهندس و به همت دانشکده های مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری چهارمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی...