وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در حاشیه کنفرانس ملی صنعت سیمان با همکاری اداره کل ارتباط با صنعت وزارت علوم و دانشگاه حکیم؛ نشست تخصصی” الگوهای مشارکت دانشگاه ها در توسعه صنعتی کشور “برگزار می شود

نشست تخصصی" الگوهای مشارکت دانشگاه ها در توسعه صنعتی کشور " با همکاری اداره کل ارتباط با صنعت وزارت علوم،...

نهایی شدن اولویت‌های علم و فناوری در جلسه آتی "عتف"

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نهایی شدن اولویت‌های علم و فناوری کشور در جلسه آتی...

نهایی شدن اولویت‌های علم و فناوری در جلسه آتی “عتف”

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نهایی شدن اولویت‌های علم و فناوری کشور در جلسه آتی...