پارک و علم و فناوری خراسان رضوی
توافق‌نامه ایجاد و راه‌اندازی مرکز رشد کارآفرینی روستایی بهانگر بین پارک و علم و فناوری خراسان رضوی ، دانشگاه حکیم سبزواری و بخش خصوصی به امضا رسید

با حضور رئیس پارک و علم و فناوری خراسان رضوی توافق‌نامه سه جانبه ایجاد و راه‌اندازی مرکز رشد کارآفرینی روستایی...