چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو
با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری:چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو با حضور مسئولین وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت علوم افتتاح شد

آیین افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو با حضور مسئولین وزارت صنعت و معدن و تجارت،...

با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری صنایع سیمان کشور:چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو برگزار می شود

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و همکاری های بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان...